Φαράγγι Καλού Χωριού | Locations

Φαράγγι Καλού Χωριού

  • MAP
  • LIKE

Μικρό Φαράγγι του οποίου η βλάστηση χαρακτηρίζεται από αείφυλλα σκληρόφυλλα είδη και φρύγανα. Κυριαρχούν οι ασπαλάθοι (Calicotome villosa), οι πρίνοι (Quercus coccifera), και οι ατσουμαλιές (Euphorbia dendroides), στο οποίο συναντούμε σημαντικούς πληθυσμούς τρωκτικών και ερπετών.